×

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم ضعف درسی دانش آموزانم را بهبود بخشم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم نهم متوسطه درس ۳ موضوع: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم نهم متوسطه درس ۲ موضوع: رفتار اتم ها با همدیگر

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم مشکل گوشه گیری فاطمه را برطرف نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم نهم متوسطه درس ۱ موضوع: مواد و نقش آنها در زندگی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس ۱۵ موضوع: شکست نور

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه میتوانم اضطراب فاطمه را در کلاس از بین ببرم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس ۱۴ موضوع: نور و ویژگی های آن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس ۱۳ موضوع: هوازدگی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل بررسی علل گستاخی برخی دانش آموزان در برابر معلمان

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی راه های مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموزان

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه اضطراب دانش آموز پایه اول متوسطه را در ساعت فیزیک کاهش دهم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه می‌توان دانش آموز بیش فعال پایه دوم راهنمایی در درس علوم اجتماعی را شناسایی کرد و در درس خواندن به او کمک کرد

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم با روش تدریس مبتنی بر فناوری اطلاعات اختلالات یادگیری سمانه دانش آموز پایه اول ابتدایی را حل نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه افت تحصیلی مسلم دانش آموز پایه دوم راهنمایی را کاهش دهم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه میتوانم پرخاشگری را در محمد برطرف سازم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم علل مدرسه گریزی حسین را کاهش دهم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس ۱۲ موضوع: انواع سنگها و نحوه تشکیل وکاربرد آنها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس ۱۱ موضوع: کانی ها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهشی کامل چگونه توانستم درس املا را در دانش آموزان تقویت کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس ۱ موضوع: مخلوط و جداسازی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس ۸ موضوع: تولید مثل در جانداران

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس۳موضوع: از درون اتم چه خبر

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس۷ موضوع: الفبای زیست

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس۶ موضوع: تنظیم هورمونی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس۵ موضوع: حس و حرکت

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس۹ موضوع: الکتریسیته

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس۴ موضوع: تنظیم عصبی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس۲ موضوع: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس ۱۰ موضوع: مغناطیس

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم متوسطه درس ۱۴ موضوع: گردش مواد

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم متوسطه درس ۱۵ موضوع: تبادل با محیط

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم متوسطه درس ۱۳ موضوع: سفر غذا

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم متوسطه درس ۱۲ موضوع: سفره سلامت

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم متوسطه درس ۱۱ موضوع: یاخته و سازمان بندی آن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم متوسطه درس ۱۰ موضوع: گرما و بهینه سازی مصرف انرژی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم متوسطه درس ۹ موضوع: منابع انرژی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم متوسطه درس ۸ موضوع: انرژی و تبدیل آنها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم متوسطه درس ۷ موضوع: سفر آب درون زمین

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم متوسطه درس ۷ موضوع: سفر آب درون زمین

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم متوسطه درس ۶ موضوع: اهمیت آب کره

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم متوسطه درس ۵ موضوع: از معدن تا خانه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم متوسطه درس ۴ موضوع: مواد پیرامون ما

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم متوسطه درس ۳ موضوع: اتم ها، الفبای مواد

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم متوسطه درس ۲ موضوع: اندازه گیری در علوم و ابزار های آن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم درس ۱ موضوع: تجربه و تفکر

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۱۸ موضوع: عشق جاودانی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۱۷ موضوع: خنده تو

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۱۶ موضوع: کباب غاز

۱۵,۰۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی انشا موضوع چگونه توانستم موضوع درس انشا را برای دانش آموزان جذاب نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۱۵ موضوع: درس آزاد ادبیات بومی۲ چیست؟

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۱۴ موضوع: سی مرغ و سیمرغ

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۱۳ موضوع: خوان هشتم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۱۲ موضوع: گذر سیاووش از آتش

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۱۱ موضوع: آن شب عزیز

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۹ موضوع: کویر

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۸ موضوع: از پاریز تا پاریس

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۱۰موضوع: فصل شکوفایی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۷موضوع: در حقیقت عشق

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۴موضوع: درس آزاد

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۳موضوع: آزادی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۶موضوع: نی نامه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۵موضوع: دماوندیه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۲ موضوع: مست و هوشیار

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۱ موضوع: شکر نعمت

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی یازدهم درس ۱۸ موضوع : خوان عدل

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی یازدهم درس ۱۷ موضوع :خاموشی دریا

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی یازدهم درس ۱۶ موضوع :قصه عینکم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی یازدهم درس ۱۵ موضوع : کبوتر طوق دار

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی یازدهم درس۱۴ موضوع : حمله حیدری

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی یازدهم درس ۱۳ موضوع : درس آزاد

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی یازدهم درس ۱۲ موضوع : کاوه دادخواه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی یازدهم درس ۱۱ موضوع :یاران عاشق

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی ۲ یازدهم درس ۱۰ موضوع: رباعی های امروز

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی ۲ یازدهم درس ۸ موضوع: در امواج سند

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی یازدهم درس ۷ موضوع: باران محبت

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی یازدهم درس ۶ موضوع: پرورده ی عشق

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی یازدهم درس ۴ موضوع: درس آزاد

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی یازدهم درس ۲ موضوع: قاضی بست

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی یازدهم درس ۳ موضوع : در کوی عاشقان

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی یازدهم درس ۵ موضوع : ذوق لطیف

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی یازدهم درس۹ موضوع : آغازگری تنها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی یازدهم درس۱ موضوع : نیکی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی نهم درس۱۷ موضوع : شارزده کوچلو

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی نهم درس۱۶ موضوع :آرزو

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی نهم درس۱۵ موضوع :درس آزاد

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی نهم درس۱۳ موضوع : آشنای غریبان

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی نهم درس۱۴ موضوع : پیدای پنهان

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی نهم درس۱۱ موضوع : زن پارسا

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی نهم درس۱۲ موضوع : پیام آور رحمت

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی نهم درس۵ موضوع : درس آزاد

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی نهم درس۸ موضوع : همزیستی با مام میهن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی نهم درس۱ موضوع : آفرینش همه تنبیه خداوندِ دل است

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی نهم درس۲ موضوع :عجایب صنع حق تعالی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی نهم درس۱۰ موضوع: آرشی دیگر

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی نهم درس۷ موضوع: پرتو امید

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی نهم درس۴ موضوع: هم نشین

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی نهم درس۳ موضوع: مثل آیینه

۱۵,۰۰۰ تومان
0