×

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی نگارش هشتم درس ۵موضوع: لمس کنیم، ببوییم، بچشیم و بنویسیم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی نگارش هفتم درس ۸ موضوع: روشی برای نوشتن درباره موضوع های ذهنی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی نگارش هفتم درس ۷ موضوع: راهی برای نظم دادن به ذهن و نوشته

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی نگارش هفتم درس ۶ موضوع: آشنایی با جمله موضوع

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی نگارش هفتم درس ۵ موضوع: بندهای بخش میانی( بدنه)

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی نگارش هفتم درس ۴ موضوع: آشنایی با کوچکتر کردن موضوع

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی نگارش هفتم درس ۳ موضوع: آشنایی با طبقه بندی موضوع

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی نگارش هفتم متوسطه درس ۲ موضوع: آشنایی با بخش های مختلف یک جمله

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه میتوانم مهارت انشا نویسی دانش آموزان را افزایش دهم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی نگارش هفتم درس ۱ موضوع: نقشه نوشتن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل پیشگیری از رفتارهای نادرست و نامطلوب دانش آموزان در کلاس

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل حل مشکل روخوانی دانش آموز پایه پنجم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم نهم متوسطه درس ۱۵ موضوع: باهم زیستن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم نهم متوسطه درس ۱۴ موضوع: جانوران مهره دار

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه میتوانم از طریق شیوه های املا نویسی اضطراب آرزو را در درس املا بهبود بخشم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم نهم متوسطه درس ۱۳ موضوع: جانوران بی مهره

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم نهم متوسطه درس ۱۲ موضوع: دنیای گیاهان

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم نهم متوسطه درس ۱۱ موضوع: گوناگونی جانداران

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم نهم متوسطه درس ۱۰ موضوع: نگاهی به فضا

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم نهم متوسطه درس ۹ موضوع: ماشین ها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم نهم متوسطه درس ۸ موضوع: فشار ها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم نهم متوسطه درس ۷ موضوع: آثاری از گذشته زمین

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم نهم متوسطه درس۶ موضوع: زمین ساخت ورقه ای

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم نهم متوسطه درس ۵ موضوع: نیرو

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم نهم متوسطه درس ۴ موضوع: حرکت و کمیت های مربوط به آن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم ضعف درسی دانش آموزانم را بهبود بخشم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم نهم متوسطه درس ۳ موضوع: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم نهم متوسطه درس ۲ موضوع: رفتار اتم ها با همدیگر

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم مشکل گوشه گیری فاطمه را برطرف نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان
0