×

دانلود پاورپوینت درسی کار و فناوری پایه نهم پودمان بازی های رایانه ای

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی کار و فناوری پایه نهم پودمان عمران

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی کار و فناوری پایه نهم پودمان ۳: ساز و کار حرکتی

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی کار و فناوری پایه نهم پودمان ۱۱ : هدایت تحصیلی- حرفه ای

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی کار و فناوری پایه نهم پودمان ۱۰ : صنایع دستی (برجسته کاری روی فلز مس)

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی کار و فناوری پایه نهم پودمان خودرو

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی کار و فناوری پایه نهم پودمان۳: ساز و کارهای حرکتی

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی کار و فناوری پایه نهم پودمان ۲: ترسیم با رایانه

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی کار و فناوری پایه نهم پودمان ۶: پودمان تأسیسات مکانیکی

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی کار و فناوری پایه نهم پودمان ۵: برق

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی کار و فناوری پایه نهم پودمان ۹: پایش رشد و تکامل کودک

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی کار و فناوری پایه نهم پودمان الگوریتم

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی کار و فناوری پایه هشتم پودمان ۵: شهروند الکترونیکی (۲)

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی کار و فناوری پایه هشتم پودمان ۱: کار با فلز

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی کار و فناوری پایه هشتم پودمان ۸: معماری و سازه (ماکت سازی)

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی کار و فناوری پایه هشتم پودمان ۴: صنایع دستی (بافت)

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی کار و فناوری پایه هشتم پودمان ۲: الکترونیک

رایگان

دانلود پاورپوینت درسی کار و فناوری پایه هشتم پودمان ۷: پودمان امور اداری و مالى

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی کار و فناوری پایه هشتم پودمان ۳: پودمان شهروند الکترونیکی ۱

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی کار و فناوری پایه هشتم پودمان ۶: پرورش و نگهداری حیوانات

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی کار و فناوری پایه هفتم درس ۱۱: خوراک

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی کار و فناوری پایه هفتم درس ۱۰: پوشاک

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی کار و فناوری پایه هفتم درس ۹: پرورش و نگهداری گیاهان

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی کار و فناوری پایه هفتم درس ۸: اشتراک گذاری اطلاعات

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی کار و فناوری پایه هفتم درس ۷: کار با چوب

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی کار و فناوری پایه هفتم درس ۶: نقشه کشی

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی کار و فناوری پایه هفتم درس ۴: مستندسازی

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی کار و فناوری پایه هفتم درس ۳: جست و جو و جمع اوری اطالاعات

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی کار و فناوری پایه هفتم درس ۲: کاربرد فناوری اطالاعات و ارتباطات

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی کار و فناوری پایه هفتم درس ۱: نوآوری و فناوری

۲۰,۰۰۰ تومان
0