×

دانلود طرح درس سالانه فارسی اول ابتدایی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی حسابداری موضوع : خرید و مصرف مواد

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی آمادگی دفاعی دهم درس ۱ موضوع: امنیت و تهدید

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی مطالعات اجتماعی هشتم درس ۱۵ موضوع: حملۀ چنگیز و تیمور به ایران

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی مطالعات اجتماعی هشتم درس ۱۷ موضوع: ویژگی های طبیعی قاره آسیا

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی مطالعات هشتم درس ۲۴ موضوع: قارۀ استرالیا و اقیانوسیه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی مطالعات هشتم درس ۷ موضوع: ارتباط و رسانه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی مطالعات هشتم درس ۱۰ موضوع: از رحلت پیامبر تا قیام کربلا

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی مطالعات هشتم درس ۵ موضوع: آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آنها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی مطالعات هشتم درس ۲ موضوع: تعاون (۲)

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی مطالعات هفتم درس ۱۹ موضوع: آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در ایران

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی مطالعات هفتم درس ۱۶ موضوع: جاذبه های گردشگری

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی مطالعات هفتم درس ۱۵ موضوع: جاذبه های گردشگری ایران

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی مطالعات هفتم درس ۲۰ موضوع: امپراتوری های ایران باستان چگونه کشور را اداره می کردند؟

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی نگارش نهم درس ۸ موضوع: آشنایی با شیوه عملی ویرایش کردن با ارائه یک متن ویرایش شده.

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی نگارش نهم درس ۶ موضوع: قالبی برای نوشتن برگزینیم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی نگارش نهم درس ۷ موضوع: ایجاد نگرش مثبت نسبت به مطالعه و خواندن کتاب

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی نگارش نهم درس ۴ موضوع: فضا و رنگ نوشته را تغییر دهیم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی نگارش نهم درس ۱ موضوع: درخت

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی نگارش نهم درس ۳موضوع: نوع زبان نوشته را انتخاب کنیم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی نگارش هشتم درس ۶ موضوع: با سنجش و مقایسه، آسانتر بنویسیم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی نگارش هشتم درس ۳ موضوع: نگاه کنیم و بنویسیم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی نگارش هشتم درس ۲ موضوع: افکار و گفتارمان را بنویسیم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی نگارش هشتم درس ۱ موضوع: پس از تفکر و طراحى نقشه ذهنى، بنویسیم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی نگارش هشتم درس ۴موضوع: تقویت حافظه شنیداری

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی نگارش هشتم درس ۷موضوع: با جانشین سازی، راحت تر بنویسیم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی نگارش هفتم درس ۸ موضوع: روشی برای نوشتن درباره موضوع های ذهنی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی نگارش هفتم متوسطه درس ۲ موضوع: آشنایی با بخش های مختلف یک جمله

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم نهم متوسطه درس ۱۳ موضوع: جانوران بی مهره

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس ۱ موضوع: مخلوط و جداسازی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس۳موضوع: از درون اتم چه خبر

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس۷ موضوع: الفبای زیست

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس۶ موضوع: تنظیم هورمونی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس۹ موضوع: الکتریسیته

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس۴ موضوع: تنظیم عصبی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس ۱۰ موضوع: مغناطیس

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم متوسطه درس ۱۴ موضوع: گردش مواد

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم متوسطه درس ۱۵ موضوع: تبادل با محیط

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم متوسطه درس ۱۳ موضوع: سفر غذا

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم متوسطه درس ۱۲ موضوع: سفره سلامت

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم متوسطه درس ۱۰ موضوع: گرما و بهینه سازی مصرف انرژی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم متوسطه درس ۷ موضوع: سفر آب درون زمین

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم متوسطه درس ۴ موضوع: مواد پیرامون ما

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم متوسطه درس ۳ موضوع: اتم ها، الفبای مواد

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم درس ۱ موضوع: تجربه و تفکر

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۱۸ موضوع: عشق جاودانی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۱۷ موضوع: خنده تو

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۹ موضوع: کویر

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۸ موضوع: از پاریز تا پاریس

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۷موضوع: در حقیقت عشق

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی یازدهم درس ۵ موضوع : ذوق لطیف

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی یازدهم درس۹ موضوع : آغازگری تنها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی یازدهم درس۱ موضوع : نیکی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی نهم درس۱۷ موضوع : شارزده کوچلو

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی نهم درس۱۶ موضوع :آرزو

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی نهم درس۱۵ موضوع :درس آزاد

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی نهم درس۱۳ موضوع : آشنای غریبان

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی نهم درس۵ موضوع : درس آزاد

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی نهم درس۱ موضوع : آفرینش همه تنبیه خداوندِ دل است

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی نهم درس۲ موضوع :عجایب صنع حق تعالی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی نهم درس۱۰ موضوع: آرشی دیگر

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی نهم درس۷ موضوع: پرتو امید

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی نهم درس۴ موضوع: هم نشین

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی نهم درس۳ موضوع: مثل آیینه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی نهم درس۶ موضوع: آداب زندگی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی نهم درس ۱ موضوع: آفرینش همه تنبیه خداوند دل است

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی هشتم درس ۱۴موضوع : یاد حسین

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی هشتم درس ۱۷ موضوع : راه خوشبختی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی هشتم درس ۱۳ موضوع : ادبیات انقلاب

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی هشتم درس ۶ موضوع : راه نیک بختی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی هشتم درس ۵ موضوع : درس آزاد

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی هشتم درس ۴ موضوع : سفر شکفتن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی هشتم درس ۲ موضوع : خوب جهان را ببین

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی هفتم درس ۱۶ موضوع : آدم آهنی و شاپرک

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی هفتم درس ۱۴ موضوع : امام خمینی (ره)

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی هفتم درس ۱۷موضوع : ما می توانیم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی هفتم درس سیزدهم موضوع : (اسوه نیکو)

۱۵,۰۰۰ تومان
0