×

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی مطالعات اجتماعی هفتم درس ۱۰ موضوع : ایران، خانه ما

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی مطالعات اجتماعی هفتم درس ۵ موضوع : همدلی و همیاری به دیگران در حوادث

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی مطالعات اجتماعی هفتم درس ۴ موضوع : قانون گذاری

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی مطالعات اجتماعی هفتم درس ۲ موضوع : مسئولیت پذیری

۱۵,۰۰۰ تومان
0