×

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی هشتم درس ۱۲ موضوع : شیر حق

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی هشتم درس ۲ موضوع : خوب جهان را ببین

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی هشتم درس ۸ موضوع : شناخت عزت و سربلندی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی هشتم درس ۱۰موضوع : « قلم سحرآمیز »

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی هشتم درس ۳ موضوع : ارمغانِ ایران

۱۵,۰۰۰ تومان
0