×

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس ۱۴ موضوع: نور و ویژگی های آن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس ۱۳ موضوع: هوازدگی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس ۱۱ موضوع: کانی ها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس۲ موضوع: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس ۱۰ موضوع: مغناطیس

۱۵,۰۰۰ تومان
0