×

دانلود طرح درس فرم ج ساخت گرایی علوم پایه سوم موضوع: از گذشته تا آینده

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس فرم ج ساخت گرایی علوم پایه پنجم موضوع: کارها آسان میشود

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس فرم ج ساخت گرایی علوم پایه پنجم موضوع: کارها آسان می شود

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس فرم ج ساخت گرایی علوم پایه یاششم درس ۵ موضوع: زمین پویا

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس (فرم ج )ساخت گرایی علوم پایه یازدهم موضوع : سبک شناسی قرن های هفتم، هشتم و نهم

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس (فرم ج )ساخت گرایی علوم پایه یازدهم موضوع : پایه های لختی همسان دو لختی

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس (فرم ج )ساخت گرایی علوم پایه سوم ابتدایی موضوع : از گذشته تا آینده (نگهداری مواد غذایی)

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس (فرم ج )ساخت گرایی علوم پایه سوم ابتدایی موضوع : مواد اطراف ما

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس (فرم ج )ساخت گرایی علوم پایه چهارم ابتدایی موضوع : مخلوط ها

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس (فرم ج )ساخت گرایی علوم پایه چهارم ابتدایی موضوع : مدارها

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس (فرم ج )ساخت گرایی علوم پایه اول ابتدایی موضوع : از گذشته تا آینده

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس (فرم ج )ساخت گرایی علوم پایه ششم موضوع : ورزش و نیرو ۱

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس (فرم ج )ساخت گرایی علوم پایه دوم موضوع : اگر تمام شود

۲۰,۰۰۰ تومان
0