×

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس فرم ج ساخت گرایی تربیت بدنی پایه چهارم موضوع: انواع طناب

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس فرم ج ساخت گرایی تربیت بدنی پایه پنجم موضوع: استقامت قلبی – عروقی  

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس فرم ج ساخت گرایی تربیت بدنی پایه نهم موضوع :دریبل ساکن در بسکتبال

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس فرم ج ساخت گرایی تربیت بدنی پایه نهم موضوع :سرویس چکشی والیبال

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس فرم ج ساخت گرایی پایه ششم موضوع :فاکتور چابکی در آمادگی 

۲۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه چهارم موضوع :آمادگی جسمانی (سرعت)

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه پنجم موضوع :والیبال      

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه هشتم موضوع :اموزش پنجه 

۲۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه ابتدایی موضوع :آموزشی پنجه ی والیبال

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه ابتدایی موضوع : آموزش پنجه                                   

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه ششم ابتدایی موضوع : سرویس ساده  والیبال    

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه ابتدایی موضوع :پنجه ی بالای سر در والیبال                                

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس روزانه تربیت بدنی پایه ششم موضوع :پنجه به دیوار

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه هشتم موضوع :پنجه ی بالای سر در والیبال   

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه هشتم موضوع :سرویس ساده  والیبال

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه ششم موضوع :پاس دو دست بالای سر

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه ابتدایی موضوع :تدریس بکهند

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه چهارم موضوع :طناب وچگونگی اجرای طناب ساده

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه چهارم موضوع :چگونگی اجرای طناب پایه

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه چهارم موضوع :چگونگی اجرای طناب پروانه

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه پنجم موضوع :آموزش ارسال توپ به صورت پنجه

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه پنجم موضوع :آموزش ضربه بک هند

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه پنجم موضوع :آموزش بال هندینگ

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه پنجم موضوع :آموزش اسمش فورهند

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه پنجم موضوع :آموزش سرویس ساده فورهند

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه پنجم موضوع :سرویس تنیس

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه پنجم موضوع :آموزش فورهند

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه پنجم موضوع :راکت گیری

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه ششم موضوع :دومیدانی

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه پنجم موضوع :آموزش سرویس ساده بک هند

۱۰,۰۰۰ تومان
0