×

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیام آسمانی هشتم درس ۱ موضوع : ویژگی های انسانهای الهی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیام آسمانی هشتم درس ۲ موضوع : عفو و گذشت و بخشش

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیام آسمانی هشتم درس ۳ موضوع : وسعت نعمت های بهشت خداوند

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیام آسمانی هشتم درس ۵ موضوع : آشنایی با جانشینی حضرت علی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیام آسمانی هشتم درس ۷ موضوع : آشنایی با ماه مبارک رمضان

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیام آسمانی هشتم درس ۸ موضوع : تبیین حجاب حد واجب الهی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیام آسمانی هشتم درس ۹ موضوع : دشمنان زمانه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیام آسمانی هشتم درس ۱۱ موضوع : آفات زبان

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیام آسمانی هشتم درس ۱۲ موضوع : کوشش و تلاش در زندگی و کسب مال حلال

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیام آسمانی هشتم درس ۱۵ موضوع : حق الناس و ضرورت توجه به آن

۱۵,۰۰۰ تومان
0