×

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیام آسمانی نهم درس ۱ موضوع : تو را چگونه بشناسم؟

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیام آسمانی نهم درس ۲ موضوع : در پناه ایمان

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیام آسمانی نهم درس ۳ موضوع : راهنمایان الهی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیام آسمانی نهم درس ۴ موضوع : خورشید پنهان

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیام آسمانی نهم درس ۵ موضوع : رهبری در دوران غیبت

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیام آسمانی نهم درس ۸ موضوع : همدلی و همراهی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیام آسمانی نهم درس ۱۲ موضوع : جهاد

۱۵,۰۰۰ تومان
0