×

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی عربی هفتم درس ۷ موضوع : اسم استفهام «أین »

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی عربی هفتم درس ۲ موضوع : آشنایی با اسم مثنّی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی عربی هفتم درس ۳ موضوع : المواعظ العددیه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی عربی هفتم درس ۸ موضوع : فعل ماضی و صرف آن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی عربی هفتم درس ۶ موضوع : ترجمه جمله های دارای اسم استفهام «ما»

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی عربی هفتم درس ۱۲ موضوع : ترجمه متنی دارای افعال ماضی مخاطب

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی عربی هفتم درس ۱۰ موضوع : ترجمه روایتی در باره مقام عالِم از حضرت علی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی عربی هفتم درس ۱۱ موضوع : فعل ماضی و صرف آن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی عربی هفتم درس ۱ موضوع : معنای ۲۷ کلمه از عربی به فارسی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی عربی هفتم درس ۴ موضوع : حروف و اسماء استفهام

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی عربی هفتم درس ۹ موضوع : آموزش مکالمه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی عربی هفتم درس ۱۱ موضوع: ترجمه ۲۱ کلمه از عربی به فارسی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی عربی هفتم درس ۱۲ موضوع: آموزش مکالمه عربی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی عربی هفتم درس۹ موضوع: آشنایی با ضمیرهای منفصل

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی عربی هفتم درس ۷ موضوع: آشنایی با ترجمه جمله های دارای استفهام «مِن أین »

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی عربی هفتم درس ۳ موضوع: المواعظ العددیه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی عربی هفتم درس ۸ موضوع: فعل ماضی و صرف آن را بخوبی فرا می گیرند

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی عربی هفتم درس ۴موضوع: حروف و اسماء استفهام را بخوبی فرا می گیرند

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی عربی هفتم درس ۶ موضوع: ترجمه دو حکمت از پیامبر اسلام و سه سخن حکیمانه معروف عربی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی عربی هفتم درس ۱موضوع: متن درس را درست بخوانند، بفهمند و ترجمه کنند

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی عربی هفتم درس ۱۰موضوع: آموزش مکالمه (نحوه آشنایی)

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی عربی هفتم درس ۲ موضوع: ترجمه دو حکمت از پیامبر اسلام و سه سخن حکیمانه عربی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی عربی هفتم درس ۵ موضوع: آموختن ۲۷ کلمه جدید

۱۵,۰۰۰ تومان
0