×

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی هندسه دهم متوسطه ۲-۲ موضوع : قضیه تالس

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی هندسه دهم متوسطه ۲-۴ موضوع : قضیه تالس و تشابه مثلثها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی هندسه دهم متوسطه ۲-۱موضوع : قضیه تالس و تشابه مثلثها

۱۵,۰۰۰ تومان
0