×

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی نگارش یازدهم درس ۶ موضوع: کاهش محتوا، خلاصه نویسی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی نگارش یازدهم درس ۵ موضوع: سفرنامه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی نگارش یازدهم درس ۴ موضوع: گسترش محتوا ۳_گفت و گو

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی نگارش یازدهم درس ۳ موضوع: گسترش محتوا۲_شخصیت

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی نگارش یازدهم درس ۲ موضوع: گسترش محتوا زمان و مکان

۱۵,۰۰۰ تومان
0