×

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی مطالعات هشتم درس ۲۴ موضوع: قارۀ استرالیا و اقیانوسیه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی مطالعات هشتم درس ۲۳ موضوع: قاره آمریکا

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی مطالعات هشتم درس ۱۰ موضوع: از رحلت پیامبر تا قیام کربلا

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی مطالعات هشتم درس ۲ موضوع: تعاون (۲)

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی مطالعات هشتم درس ۹ موضوع: ظهور اسلام در شبه جزیرۀ عربستان

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی مطالعات هشتم درس ۳ موضوع: ساختار و تشکیلات دولت

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی مطالعات هشتم درس ۶موضوع: قوه قضاییه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی مطالعات هشتم درس ۸موضوع: رسانه ها در زندگی ما

۱۵,۰۰۰ تومان
0