×

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فیزیک دوازدهم فصل ۲ بخش ۴ موضوع : حرکت یک جسم روی یک دایره

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فیزیک دوازدهم فصل ۳ بخش ۱ موضوع : نوسان دوره ای

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فیزیک دوازدهم فصل ۳ بخش ۲ موضوع : حرکت هماهنگ ساده

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فیزیک دوازدهم فصل ۲ بخش ۳ موضوع : تکانه و قانون دوم نیوتون

۱۵,۰۰۰ تومان
0