×

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فیزیک دهم فصل ۳ درس ۲ موضوع : کار انجام شده توسط نیروی ثابت

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فیزیک دهم فصل ۳ درس ۴ موضوع : کار و انرژی پتانسیل

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فیزیک دهم فصل ۳ درس ۶ موضوع : کار و انرژی درونی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فیزیک دهم فصل ۳ درس ۳ موضوع : کار و انرژی جنبشی

۱۵,۰۰۰ تومان
0