×

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی زمین شناسی یازدهم درس ۲ موضوع : منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی زمین شناسی یازدهم درس ۱ موضوع : آفرینش کیهان و تکوین زمین

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی زمین شناسی یازدهم درس ۳ موضوع : منابع آب و خاک

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی زمین شناسی یازدهم درس ۵ موضوع : زمین شناسی و سلامت

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی زمین شناسی یازدهم درس ۶ موضوع : پویایی زمین

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی زمین شناسی یازدهم درس ۷ موضوع : زمین شناسی ا یران

۱۵,۰۰۰ تومان
0