×

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی ریاضی ششم ابتدایی موضوع: مساحت دایره

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی ریاضی ششم ابتدایی فصل ۷ موضوع : تقریب

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی ریاضی ششم ابتدایی موضوع : یادآوری عددنویسی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی ریاضی ششم ابتدایی موضوع : تقریب به روش گرد کردن وقطع کردن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی ریاضی ششم ابتدایی صفحه ۷۰ تا ۷۳ موضوع : توجه به مفهوم دوران

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی ریاضی ششم ابتدایی موضوع : طرح بوم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی ریاضی ششم ابتدایی موضوع : تقسیم کسرها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی ریاضی ششم ابتدایی موضوع : ساده کردن کسر

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی ریاضی ششم ابتدایی موضوع : تقسیم اعشاری

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی ریاضی ششم ابتدایی درس ۳ موضوع : معرفی اعداد صحیح

۱۵,۰۰۰ تومان
0