×

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی حسابان دوازدهم فصل ۱ درس ۱ موضوع : تبدیل نمودار توابع

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی حسابان دوازدهم فصل ۱ درس ۲ موضوع : تابع درجه سوم، توابع یکنوا و بخشپذیری و تقسیم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی حسابان دوازدهم فصل ۲ درس ۱ موضوع : تناوب و تانژانت

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی حسابان دوازدهم فصل ۳ درس ۱ موضوع : حدهای نامتناهی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی حسابان دوازدهم فصل ۳ درس ۲ موضوع : حد در بی نهایت

رایگان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی حسابان دوازدهم فصل ۴ درس ۱ موضوع : آشنایی با مفهوم مشتق

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی حسابان دوازدهم فصل ۴ درس ۲ موضوع : مشتق پذیری و پیوستگی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی حسابان دوازدهم فصل ۴ درس ۳ موضوع : آهنگ متوسط تغییر و آهنگ لحظه ای تغییر

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی حسابان دوازدهم فصل ۵ درس ۱ موضوع : اکسترمم های یک تابع و توابع صعودی و نزولی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی حسابان دوازدهم فصل ۵ درس ۲ موضوع :جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطه عطف آن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی حسابان دوازدهم فصل ۵ درس ۳ : رسم نمودار تابع

۱۵,۰۰۰ تومان
0