×

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جغرافیای دوازدهم درس ۱ موضوع :شهرها و روستاها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جغرافیای دوازدهم درس ۲ موضوع : آشنایی با تعریف آمایش سرزمین

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جغرافیای دوازدهم درس ۴ موضوع : مدیریت حمل و نقل

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جغرافیای دوازدهم درس ۵ موضوع : ویژگیها و انواع مخاطرات طبیعی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جغرافیای دوازدهم درس ۶ موضوع : مدیریت مخاطرات طبیعی

۱۵,۰۰۰ تومان
0