×

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جامعه شناسی دهم درس ۱ موضوع: کنش اجتماعی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جامعه شناسی دهم درس ۲ موضوع: پدیده های اجتماعی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جامعه شناسی دهم درس ۴ موضوع: اجزا و لایه های جهان اجتماعی تشریح جهان اجتماعی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جامعه شناسی دهم درس ۶ موضوع: پیامدهای جهان اجتماعی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جامعه شناسی دهم درس ۷ موضوع: ارزیابی جهان های اجتماعی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جامعه شناسی دهم درس ۱۰ موضوع: تغییرات هویت اجتماعی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جامعه شناسی دهم درس ۱۴ موضوع: هویت ایرانی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جامعه شناسی دهم درس ۱۳ موضوع: هویت ایرانی ۱

۱۵,۰۰۰ تومان
0