×

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تفکر هفتم موضوع : مطالعه و یادگیری

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تفکر هفتم موضوع : بزرگ مردان کوچک

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تفکر هفتم موضوع : اضطراب چیست؟

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تفکر هفتم موضوع : خودآگاهی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تفکر هفتم موضوع : کنترل خشم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تفکر هفتم موضوع : مهارتهای ارتباطی و آداب و معاشرت

۱۵,۰۰۰ تومان
0