×

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس فرم ج ساخت گرایی تربیت بدنی پایه چهارم موضوع: انواع طناب

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس فرم ج ساخت گرایی تربیت بدنی پایه پنجم موضوع: استقامت قلبی – عروقی  

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس فرم ج ساخت گرایی تربیت بدنی پایه هشتم موضوع: اموزش پنجه  

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس فرم ج ساخت گرایی تربیت بدنی پایه هشتم موضوع : آبشار زدن (اسپک) ۱ با تاکید بر سه گام

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس فرم ج ساخت گرایی تربیت بدنی پایه نهم موضوع :دریبل ساکن در بسکتبال

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس فرم ج ساخت گرایی تربیت بدنی پایه نهم موضوع :سرویس چکشی والیبال

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس فرم ج ساخت گرایی تربیت بدنی پایه هفتم موضوع :پاس یک دست سینه

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس فرم ج ساخت گرایی پایه ششم موضوع :فاکتور چابکی در آمادگی 

۲۰,۰۰۰ تومان
0