×

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه … را به استفاده از تغذیه‌ی صحیح و سالم علاقه مند نمایم

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان پایه سوم دبستان ….. را به درس ریاضی و جدول ضرب علاقه مند سازم

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به یادگیری درس ریاضی علاقمند کنم ؟

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به تحقیق و پژوهش در درس ادبیات فارسی علاقمند نمایم.

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به تحقیق و پژوهش در درس علوم تجربی تشویق کنم؟

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم به تدبر در قرآن علاقمند نمایم .

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش اموزان پایه دوم را بوسیله درس هنر به سایر دروس مثل ریاضی علاقمند سازم.

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموز شلوغ کلاس را که دیگران را اذیت می کرد آرام کنم ؟

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان پایه هفتم را به درس ریاضی علاقه مند کنم ؟

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان پایه سوم را به درس قرآن افزایش دهم ؟

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به اجرای طرح مدیریت بازیافتها علاقمند نمایم ؟

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را طرح تفکیک زباله و زمین پاک علاقمند سازم ؟

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش اموزان پایه دوم ابتدایی را به درس ریاضی علاقمند نمایم .

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را به حفظ و یادگیری حکمت های نهج البلاغه علاقمند نمایم ؟

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش اموز پایه ششم را به یادگیری مناسب برنامه پاور پوینت علاقمند نمایم .

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به شرکت در برنامه های و مراسمات ملی و مذهبی علاقمند نمایم.

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش اموزان بیش فعال پایه چهارم ابتدایی را در سایت رایانه ی مدرسه کنترل و درمان نمایم .

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان کلاسم را از آسیب های فضای مجازی ایمن کنم.

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را به استفاده آزمایشگاه شیمی علاقمند سازم؟

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را با تاثیرات منفی شبکه های اجتماعی آشنا سازم و استفاده از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی را در آنها به سمت درستی هدایت کنم.

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان پایه دوم ابتدایی را به درس ریاضی و انجام فعالیت های عملکردی آن علاقمند نمایم

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به شرکت در فعالیت های اجتماعی مدرسه ترغیب نمایم .

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را به شرکت در فعالیت ها و کلاس های مکمل و فوق برنامه علاقمند کنم .

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به درس هنر علاقه مند کنم ؟

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را با آسیب های اجتماعی و راهکار های مقابله با آن آشنا کنم؟

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را به بازی و مهارت در تربیت بدنی علاقه مند کنم؟

۲۰,۰۰۰ تومان
0