×

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم کاربرد و تجلی اخلاق را که از مباحث مهم ادبیات تعلیمی است به دانش آموزان پایه … آموزشگاه ….. بیاموزم؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم بوسیله راهکار های مدرسه محور از افت تحصیلی دانش آموزانم در درس زبان و ادبیات فارسی جلوگیری نمایم؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم مشکلات دانش آموزم فائزه را در درس زبان فارسی برطرف نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم زهرا دانش آموز آموزشگاه را به درس ادبیات و زبان فارسی علاقه مند نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم وضعیت درسی دانش آموزان ضعیف کلاسم را بهبود ببخشم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم در کودک باز مانده از تحصیل ایجاد انگیزه کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس را در شبنم حل نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش به وسیله پرخاشگری دانش آموز را برطرف نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه اختلال در خواندن رضا را برطرف کنیم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه با دانش آموزانم انگیزه تلاش را در کلاس ریاضی پیدا کردیم ارائه راه کاری عملی برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه می‌توانیم ترس سامان از آموزگار وکلاس درس را کاهش دهیم وشاید نهایتا به طور کامل از بین ببریم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه خلاقیت دانش آموزان کلاس اول را پرورش دهم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم توانایی دانش آموزان را در حفظ اصطلاحات زیست شناسی افزایش دهم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه می توانم لکنت زبان دانش آموزم را برطرف نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموزانم را با فعالیت های تکمیلی به رسم هندسی علاقه مند کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم مشکلات رفتاری در سرویس مدارس را بهبود بخشم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه می توانم دانش آموزان مدرسه راهنمایی را به خوردن قرص آهن ترغیب کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه بازی های کامپیوتری را مدیریت و کنترل کنم تا موجب پیشرفت تحصیلی دانش آموزم شود

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه می توان کلاس با نشاطی داشته باشم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه می توان رعایت بهداشت مدرسه را در دانش آموزان تقویت کرد

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه میتوانم با کمک درس انشا تفکر خلاق را در فراگیرانم بهبود ببخشم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه می توانم با استفاده کامپیوتر میزان فراگیری دانش آموزانم را در درس کارو فن آوری افزایش دهم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه اضطراب دانش آموز پایه سوم را در ساعت حرفه وفن کاهش دهم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموزانم را به یادگیری درس حرفه وفن ترغیب کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم مهارت نوشتن را در دانش آموزان پایه ی دوم تقویت کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله مهارت شاگردانم را در حل مسائل ریاضی پایه دوم ابتدایی بهبود ببخشم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه راه حل ها و راه کار های اصلاح رفتار های غیر متعارف و نا بهنجار دانش آموزان

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم به دانش آموزم پروانه در زمینه یادگیری درس تاریخ کمک کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه کلاس تاریخ رابا نشاط و جذاب کردم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه وضعیت انضباطی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی را بهبود بخشیدم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم استعداد های بالقوه دانش آموزانم را در زمینه انشا نویسی بالفعل کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل افزایش علاقه مندی دانش آموزان پایه سوم مدرسه راهنمایی ۱۷ شهریوربه خواندن درک مفاهیم درس زبان انگلیسی

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم خط نوشتاری مهدیه را بهبود بخشم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموزان را به نماز و فرائض دینی جذب نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی را به کار گروهی یا همیاری در کلاس علاقه مند کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه ترویج فرهنگ کتاب خوانی و مطالعه در بین دانش آموزان در جهت پیشبرد یادگیری هرچه بیشتر آن ها

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل بررسی دلایل افت تحصیلی در درس عربی سوم راهنمایی

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم مشکل رفتاری و روانی یکی از دانش آموزان را بوسیله ورزش حل نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه میتوانم روابط بین دانش آموزان را که همچون مدرسه ای نامرئی است مدیریت و کنترل نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم رفتار های نادرست و پرخاشگرایانه مجید را در کلاس اصلاح کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم با شیوه تدریس نوین ساعت درس جغرافیا را برای خود و دانش آموزانم جذاب کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم روابط اجتماعی رادر بین دانش آموزان مدرسه تقویت کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه میتوانم تعامل خوبی با دانش آموزان و همکاران در مدرسه داشته باشم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه میتوانم میزان فراگیری دانش آموزانم را در درس و کارو فناوری پایه ششم ابتدایی با استفاده از کامپیوتر افزایش دهم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم اختلال بی اعتنایی مقابله ای را در یکی از دانش آموزانم رفع نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم با طرح سوالات جذاب و کاربردی در افزایش سطح یادگیری دانش آموزانم موثر باشم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه ساعت تاریخ رابرای خود و دانش آموزانم لذت بخش ساختم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم قسمت آشنایی با خودرو کتاب حرفه وفن سال سوم راهنمایی با وسایل کمک آموزشی برای دانش آموزان جذاب کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم درس ریاضی پایه دوم ابتدایی را برای دانش آموزانم شیرین و جذاب کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم میزان علاقه مندی دانش آموزان پایه اول را به درس قرآن و فعالیت های مربوط به آن افزایش دهم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی را به رعایت انضباط در کلاس ترغیب کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و تلاش برای حل و رفع این مشکل

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه می توان با آموزش مهارت ها و روش های زندگی سلامت روحی و روانی دانش آموزان را تقویت نمود

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل با چه راه کارهایی و چگونه توانستم اختلال در املا نویسی مینا را درمان کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه خصلت نیکوی احترام به شخصیت هم دیگر و روابط مرسوم اجتماعی را در دانش آموزان پایه پنجم نهادینه کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه مانع افت درسی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان در درس عربی شدم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموزانم را با فعالیت‌های تکمیلی به رسم هندسی علاقه مند کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم نمرات درس عربی سال دوم دانش آموزان مدرسه حضرت مریضه را افزایش دهم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه میتوانم انضباط دانش آموزان دختر دوم راهنمایی را در هنگام تدریس درس علوم اجتماعی را بهبود بخشم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه میتوانم مهارت انشا نویسی دانش آموزان را افزایش دهم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل پیشگیری از رفتارهای نادرست و نامطلوب دانش آموزان در کلاس

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل حل مشکل روخوانی دانش آموز پایه پنجم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه میتوانم از طریق شیوه های املا نویسی اضطراب آرزو را در درس املا بهبود بخشم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم ضعف درسی دانش آموزانم را بهبود بخشم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم مشکل گوشه گیری فاطمه را برطرف نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه میتوانم اضطراب فاطمه را در کلاس از بین ببرم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل بررسی علل گستاخی برخی دانش آموزان در برابر معلمان

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی راه های مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموزان

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه اضطراب دانش آموز پایه اول متوسطه را در ساعت فیزیک کاهش دهم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه می‌توان دانش آموز بیش فعال پایه دوم راهنمایی در درس علوم اجتماعی را شناسایی کرد و در درس خواندن به او کمک کرد

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم با روش تدریس مبتنی بر فناوری اطلاعات اختلالات یادگیری سمانه دانش آموز پایه اول ابتدایی را حل نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه افت تحصیلی مسلم دانش آموز پایه دوم راهنمایی را کاهش دهم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه میتوانم پرخاشگری را در محمد برطرف سازم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم علل مدرسه گریزی حسین را کاهش دهم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهشی کامل چگونه توانستم درس املا را در دانش آموزان تقویت کنم

۱۰,۰۰۰ تومان
0