×

دانلود پاورپوینت تعاریف کلی در ۲ اسلاید

۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت تدارک جنگ بزرگ در ۷۷ اسلاید

۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت تاکتیک های عملیات روانی در ۶۴ اسلاید

۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت تاریخچه مختصر عملیات نرم در۱۱ اسلاید

۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت پیش درامد جنگ نرم

۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت بنیاد سوروس در ۱۵ اسلاید

۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت بررسی ابعادجنگ نرم در ۱۱۴ اسلاید

۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت براندازی نرم چالش جدی دهه چهارم انقلاب در ۴۵ اسلاید

۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت بازمهندسی عملیات روانی

۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت باز اندیشی مفهوم جنگ ـ تغییرماهیت جنگ در ۱۴۹ اسلاید

۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت انواع جنگ نرم وویژگی انها در ۱۲۹ اسلاید

۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت اهداف قدرت نرم در ۱ اسلاید

۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت اولویت ومدل تهاجم به دشمن در ۹ اسلاید

۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت ابعاد وماهیت تهدید نرم در ۱۳۹ اسلاید

۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت ابزار و شیوه‌های تأثیرگذاری بر دشمن در ۲ اسلاید

۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت انواع جنگ در ۸۸ اسلاید

۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت از قدرت نرم تا تهدید نرم در ۴ اسلاید

۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت ناتوی فرهنگی۱ در ۴۵ اسلاید

۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت ناتو فرهنگی کامل در ۹۰ اسلاید

۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت کامل تهاجم فرهنگی- ناتو – ناتو فرهنگی – استعمار فرانو در ۳۵ اسلاید

۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت تغییرات در ناتو در ۲۸ اسلاید

۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت کنترل جمعیت،راهکارها و چالشها در ۵۲ اسلاید

۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت سیاستهای جمعیتی ومهاجرت در ۲۴ اسلاید

۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت سیاستهای جمعیتی زاد وولد در ۱۰ اسلاید

۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت سیاست های جمعیتی در ۱۸ اسلاید

۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت راههای افزایش جمعیت در ۳۲ اسلاید

۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت جمعیت در ۱۹ اسلاید

۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت ۱۲پیامد کاهش جمعیت در ۲۰ اسلاید

۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت یمن در ۱۲ اسلاید

۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت نوع شناسی جنبش های اسلامی طارق رمضان در ۱۹ اسلاید

۲۵,۰۰۰ تومان
0