×

دانلود طرح درس ماهانه ریاضی یازدهم تجربی آبان ماه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان انگلیسی یازدهم بخش مصدر writting

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان انگلیسی یازدهم بخش Reading

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان انگلیسی یازدهم بخش Vocabulary

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان انگلیسی یازدهم بخش جمله شرطی نوع یک Grammar

۱۵,۰۰۰ تومان

  دانلود طرح درس روزانه ملی زبان انگلیسی یازدهم بخش persent perfect

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان انگلیسی یازدهم درس دوم بخش writting – Gerund

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان انگلیسی یازدهم  درس دوم بخشReading

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان انگلیسی یازدهم  درس دوم بخشVocabulary

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان انگلیسی یازدهم  درس اول بخشVocabulary

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان انگلیسی یازدهم  درس اول بخش Reading

۱۵,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس روزانه ملی زبان انگلیسی یازدهم درس اول بخش گرامر

۱۵,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس روزانه ملی زبان انگلیسی یازدهم کل محتوای درس سوم

۱۵,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس روزانه ملی زبان انگلیسی یازدهم کل محتوای درس دوم

۱۵,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس روزانه ملی زبان انگلیسی یازدهم کل محتوای درس اول

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نرم افزار ورد ۲۰۱۶ پایه یازدهم موضوع: آشنایی با نرم افزار

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نرم افزار مایا پایه یازدهم موضوع: اشنایی با نرم افزار مایا

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه یازدهم موضوع: شایستگی کار با سیستم عامل

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مهارت عمومی برنامه نویسی پایه یازدهم موضوع: بررسی مستندات تجزیه و تحلیل سیستم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی کاربرد فناوری های نوین پایه یازدهم موضوع:پودمان اول

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مدیریت تولید پایه یازدهم درس ۴موضوع: کیفیت در کالا و خدمات و فرایندها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تجهیزات شبکه و سخت افزار درس ۳ موضوع : پیکربندی شبکه بی سیم و مودم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی کتاب متره و براورد موضوع : کارهای فولادی سبک و کارهای آلومینیومیه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار درس ۴موضوع : مدیریت متمرکز منابع شبکه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی طراحی مدل سازی موضوع : طراحی دامن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی معماری موضوع : طراحی فرش

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی دانش فنی تخصصی پایه یازدهم درس ۱ موضوع : شبکه و نرم افزار رایانه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی قشه کشی معماری پایه یازدهم دوازدهم درس ۱ موضوع : ترسیم دیتی لهای اجرایی ساختمان

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی طراحی ۱ موضوع : مفهوم طراحی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی طراحی لباس زنانه یازدهم جلد ۲ موضوع : الگوسازی پیراهن

۱۵,۰۰۰ تومان
0