×

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نرم افزار ورد ۲۰۱۶ پایه یازدهم موضوع: آشنایی با نرم افزار

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نرم افزار مایا پایه یازدهم موضوع: اشنایی با نرم افزار مایا

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه یازدهم موضوع: شایستگی کار با سیستم عامل

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مهارت عمومی برنامه نویسی پایه یازدهم موضوع: بررسی مستندات تجزیه و تحلیل سیستم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی کاربرد فناوری های نوین پایه یازدهم موضوع:پودمان اول

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مدیریت تولید پایه یازدهم درس ۴موضوع: کیفیت در کالا و خدمات و فرایندها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تجهیزات شبکه و سخت افزار درس ۳ موضوع : پیکربندی شبکه بی سیم و مودم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی کتاب متره و براورد موضوع : کارهای فولادی سبک و کارهای آلومینیومیه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار درس ۴موضوع : مدیریت متمرکز منابع شبکه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی طراحی مدل سازی موضوع : طراحی دامن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی معماری موضوع : طراحی فرش

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی دانش فنی تخصصی پایه یازدهم درس ۱ موضوع : شبکه و نرم افزار رایانه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی قشه کشی معماری پایه یازدهم دوازدهم درس ۱ موضوع : ترسیم دیتی لهای اجرایی ساختمان

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی طراحی ۱ موضوع : مفهوم طراحی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی طراحی لباس زنانه یازدهم جلد ۲ موضوع : الگوسازی پیراهن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تزیینات چوبی و پارچه ای ۱ موضوع : شایستگی اجرای کف پوش چوبی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی طراحی معماری یازدهم موضوع : واحد کار ۲

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی ترسیم فنی ونقشه کشی دهم درس ۱ موضوع :ترسیم مثلث

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی دانش فنی تخصصی یازدهم درس ۱ موضوع : دانش فنی تخصصی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی دانش فنی تخصصی یازدهم درس ۱ موضوع : کاربرد رشد حرکتی در ورزش

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی دانش فنی تخصصی یازدهم درس ۱ موضوع : شبکه های رایانه ای

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نقشه کشی فنی رایانه ای یازدهم درس ۱ موضوع : ترسیم با دست آزاد

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی طراحی گرافیکی یازدهم موضوع : واحد کار ۲۰

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی شهروند الکترونیک یازدهم موضوع : توانایی کار با ویندوز

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی معماری یازدهم موضوع : طراحی معماری

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تاریخ یازدهم درس ۱ موضوع : آشنایی با حکومت قاجار از آقا محمدخان تا محمدشاه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی روانشناسی یازدهم درس ۱ موضوع : تعریف و روش مورد مطالعه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی روانشناسی یازدهم درس ۲ موضوع : روان شناسی رشد

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی روانشناسی یازدهم درس ۳ موضوع : احساس، توجه، ادراک

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی روانشناسی یازدهم درس ۴ موضوع : حافظه و علل فراموشی

۱۵,۰۰۰ تومان
0