×

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی هدیه آسمانی پنجم ابتدایی درس ۸ موضوع : دو نامه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی هدیه آسمانی پنجم ابتدایی درس ۱۳ موضوع : کوچک های بزرگ

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی هدیه آسمانی پنجم ابتدایی موضوع : یک جهان جشن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس ۲ روزانه براساس طرح درس ملی هدیه آسمانی پنجم ابتدایی درس موضوع : تنها او

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی هدیه آسمانی پنجم ابتدایی درس ۱۷ موضوع : اینها و آنها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی هدیه آسمانی پنجم ابتدایی موضوع : دسته گلی از آسمان

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی هدیه آسمانی پنجم ابتدایی موضوع: از نوزاد بپرسید

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی پنجم ابتدایی موضوع: فضل خدا

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی پنجم ابتدایی درس ۳ موضوع: رازی و ساخت

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مطالعات پنجم ابتدایی موضوع: ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مطالعات پنجم ابتدایی درس ۱۴ موضوع: زندگی در نواحی مختلف جهان

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی پنجم ابتدایی درس ۱۴ موضوع: شجاعت

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی درس ۵ موضوع: جمعیت ایران

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی درس۳ موضوع: همدلی با دیگران

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی درس۱موضوع: طرح درس من با دیگران ارتباط برقرار می کنم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی پنجم ابتدایی موضوع: تماشاخانه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی پنجم ابتدایی موضوع: بازرگان و پسرانش

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی قران پنجم ابتدایی موضوع: آیات ۸۸ تا ۹۳ سوره ی نحل

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی درس ۱۸ موضوع: سفر به کربلا ۱

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی درس ۱۳ موضوع: حرکت های زمین

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی درس ۷ موضوع: نواحی صنعتی مهمّ ایران

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی موضوع: من عضو گروه هستم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی ریاضی پنجم ابتدایی فصل ۱ درس ۱ موضوع: یادآوری عددنویسی و محاسبات عددی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی علوم پنجم ابتدایی موضوع: چه خبر ۲

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی علوم پنجم ابتدایی موضوع: رنگین کمان

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی ریاضی پنجم ابتدایی فصل ۷ درس ۳ موضوع: احتمال

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی علوم پنجم ابتدایی موضوع: اهرم ها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی ریاضی پنجم ابتدایی موضوع: تناسب

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی علوم پنجم ابتدایی درس۹ موضوع: شناخت حواس پنجگانه-چه خبر ۲ (چشیدن)

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی علوم پنجم ابتدایی موضوع: گوش

۱۵,۰۰۰ تومان
0