×

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم بوسیله تکنیک های افزایش خلاقیت ، یادگیری دانش آموزان را در درس ادبیات فارسی هفتم افزایش دهم ؟

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان هفتم درس هشتم my Favorite Food

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان هفتم درس هفتم my Address

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان هفتم درس ششم my House 

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان هفتم درس پنجم my Appearance

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان هفتم درس چهارم my family

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان هفتم درس سوم my Age

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان هفتم درس دوم my Classmates

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان هفتم درس اول my name

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود پک طرح درس روزانه ملی زبان هفتم شامل ۸ طرح درس

۸۰,۰۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی سراب تفکر هفتم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تفکر و سبک زندگی هفتم موضوع : سکه طلا

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تفکر و سبک زندگی هفتم موضوع : من کیستم؟

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تفکر هفتم موضوع : مطالعه و یادگیری

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تفکر هشتم موضوع : عادتها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تفکر هفتم موضوع : بزرگ مردان کوچک

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تفکر هفتم موضوع : تاب آوری و تحمل سختی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تفکر هفتم موضوع :حکایت راستی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تفکر هفتم موضوع : اضطراب چیست؟

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تفکر هفتم موضوع : خودآگاهی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تفکر هفتم موضوع : کنترل خشم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تفکر هفتم موضوع : مهارتهای ارتباطی و آداب و معاشرت

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیام آسمانی هفتم درس ۱۱ موضوع : نماز جماعت

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیام آسمانی هفتم درس ۱۲ موضوع : نشان عزت

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیام آسمانی هفتم درس ۱۳ موضوع : بر بال فرتشگان

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیام آسمانی هفتم درس ۱۴ موضوع : کمال هم نشین

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیام آسمانی هفتم درس ۱۵ موضوع : مزدوران شیطان

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیام آسمانی هفتم درس ۱ موضوع : بینای مهربان

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیام آسمانی هفتم درس ۲ موضوع : استعانت از خداون

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیام آسمانی هفتم درس ۳ موضوع : تلخ و شیرین

۱۵,۰۰۰ تومان
0