×

دانلود اقدام پژوهیچگونه توانستم اضطراب دانش آموزپایه هشتم را در ساعت درس کار و فناوری کاهش دهم ؟

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم افت تحصیلی و ضعف درسی یکی از دانش آموزان کلاس هشتم را کاهش دهم .

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان انگلیسی هشتم درس هفتم My Hobbies

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان انگلیسی هشتم درس ششم My Village

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان هشتم درس پنجم My City

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان هشتم درس چهارم My Health

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان هشتم درس سوم My Abilities

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان هشتم درس دوم My week

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان هشتم درس اول My Nationality

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود پک طرح درس روزانه ملی زبان هشتم شامل ۷ طرح درس

۷۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تفکر هشتم درس خط کشی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تفکر هشتم موضوع: راه رهایی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تفکر هشتم موضوع: رفتار پرخطر چیست؟

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تفکر هشتم موضوع : زیبایی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تفکر هشتم موضوع : مهار عصبانیت

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تفکر هشتم موضوع : مهار فشار روانی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تفکر هشتم موضوع : مهار نفس چیست؟

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تفکر هشتم موضوع : مهارت افزایش عزت نفس

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تفکر هشتم موضوع : آداب و معاشرت و گفت گو

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تفکر هشتم موضوع : عادتها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تفکر هشتم موضوع : مهار عصبانیت

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تفکر هشتم موضوع : مهار افسردگی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تفکر هشتم موضوع : نقاشی شاهزاده خانم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تفکر هشتم موضوع : رسانه ها و تأثیرات آنها بر زندگی ما

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تفکر هشتم موضوع : مهارت بهبود خود پنداره و افزایش اعتماد به نفس

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تفکر و سبک زندگی هشتم موضوع : مهار افسردگی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تفکر هشتم موضوع : مهار افسردگی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیام آسمانی هشتم درس ۱ موضوع : ویژگی های انسانهای الهی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیام آسمانی هشتم درس ۲ موضوع : عفو و گذشت و بخشش

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیام آسمانی هشتم درس ۳ موضوع : وسعت نعمت های بهشت خداوند

۱۵,۰۰۰ تومان
0