×

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان نهم perspect 3 درس  ششم Health and Injuries

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان نهم perspect 3 درس  پنجم Media

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان نهم perspect 3 درس  چهارم Services

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان نهم perspect 3 درس سوم Festivals and Ceremonies

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان نهم perspect 3 درس دوم Travel

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان نهم perspect 3 درس اول Personality  Lesson1

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی آمادگی دفاعی نهم درس ۱ موضوع: امنیت و تهدید

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی آمادگی دفاعی نهم درس ۲ موضوع: تهاجم و دفاع

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی آمادگی دفاعی نهم درس ۳ موضوع: انقلاب اسلامی، تداوم نهضت عاشورا

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی آمادگی دفاعی نهم درس۴ موضوع: بسیج، مدرسۀ عشق

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی آمادگی دفاعی نهم درس ۵ موضوع: مدوران دفاع مقدس

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی آمادگی دفاعی نهم درس ۶ موضوع: مردان مبارز زنان قهرمان

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی آمادگی دفاعی نهم درس ۷ موضوع: پدافند غیر عامل

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی آمادگی دفاعی نهم درس ۸ موضوع: جنگ نرم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی آمادگی دفاعی نهم درس ۹ موضوع: من یک رزم آورم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی آمادگی دفاعی نهم درس ۱۱ موضوع: ایمنی در برابر زمین لرزه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیام آسمانی نهم درس ۱ موضوع : تو را چگونه بشناسم؟

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیام آسمانی نهم درس ۲ موضوع : در پناه ایمان

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیام آسمانی نهم درس ۳ موضوع : راهنمایان الهی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیام آسمانی نهم درس ۴ موضوع : خورشید پنهان

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیام آسمانی نهم درس ۵ موضوع : رهبری در دوران غیبت

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیام آسمانی نهم درس ۶ موضوع : احکام دینی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیام آسمانی نهم درس ۸ موضوع : همدلی و همراهی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیام آسمانی نهم درس ۱۲ موضوع : جهاد

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی عربی نهم متوسطه درس ۱ موضوع : مُراجعَهُ دُروسِ الصَّفِّ السّابِعِ وَ الثّامِنِ

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی عربی نهم متوسطه درس ۲ موضوع : عبور امن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی عربی نهم متوسطه درس ۳ موضوع : جِسْرُ الصَّداقَهِ

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی عربی نهم متوسطه درس ۴ موضوع : صبر کلید پیروزی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی عربی نهم متوسطه درس ۵ موضوع : اَلرَّجاءُ

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی عربی نهم متوسطه درس ۶ موضوع : تَغْییرُ الْحَیاهِ

۱۵,۰۰۰ تومان
0