×

دانلود درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی جمع آوری ونمایش داده ها

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی ساده کردن کسر

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی درس آمار

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی آموزش احتمال تجربی و ریاضی

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی تقریب زدن

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی روش حل مسأله

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه ششم ابتدایی کسر و عدد مخلوط

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی پایه ششم ابتدایی زاویه ها وانواع آن

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه ششم ابتدایی جدول تناسب

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی جمع آوری ونمایش داده ها

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی ساده کردن کسر

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی درس آمار

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی آموزش احتمال تجربی و ریاضی

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی تقریب زدن

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی روش حل مسأله

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه ششم ابتدایی کسر و عدد مخلوط

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی پایه ششم ابتدایی زاویه ها وانواع آن

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه ششم ابتدایی جدول تناسب

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی ضرب مساحتی پایه پنجم و ششم با بهره گیری از روش های نوین

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی افزایش مشارکت دانش آموزان پایه ششم در فعالیت های گروهی در درس علوم

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی قران ششم ابتدایی درس ۱۱ موضوع : سوره ی حدید

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی قران ششم ابتدایی موضوع : سوره طور

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی موضوع : بازسازی ویرانه ها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی هدیه های آسمانی ششم ابتدایی موضوع : حمل و نقل ۱

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مطالعات ششم ششم ابتدایی موضوع :خرمشهر در دامان میهن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مطالعات ششم ششم ابتدایی موضوع : مبارزه مردم ایران با استعمار

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی طراحی و دوخت ششم ابتدایی درس۸ موضوع : انرژی را بهتر مصرف کنیم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مطالعات ششم ابتدایی درس ۱۰موضوع : اصول و عوامل گسترش علوم و فنون

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مطالعات ششم ابتدایی درس ۱۳موضوع : (برنامه ی روزانه متعادل)

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مطالعات ششم ابتدایی موضوع : دوستی

۱۵,۰۰۰ تومان
0