×

دانلود طرح درس ساخت گرایی (فرم ج ) مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس ۱۵

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی آشنایی با آب و هوا

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی آشنایی با ناهمواریهای ایران

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی آشنایی دانش آموزان با نقشه

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی محیط زندگی ما

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی جهت های جغرافیایی

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی چهارم ابتدایی درس ورزش و تربیت بدنی

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی بخوانیم پایه چهارم درس ابو علی سینا

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی مدارها ( ساده ، موازی و متوالی ) علوم چهارم ابتدایی

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی چهارم ابتدایی (ضرب اعداد دو رقمی در یکدیگر)

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی چهارم ابتدایی رسم نیمساز

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی مساحت متوازی الاضلاع پایه چهارم ابتدایی

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی چهارم خواص مستطیل

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی تقسیم فرایندی پایه چهارم ابتدایی

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه چهارم ابتدایی آموزش مفهوم کسر

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی چهارم ابتدایی درس ورزش و تربیت بدنی

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی چهارم ابتدایی تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی کسر های مساوی پایه سوم ابتدایی

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی پایه چهارم ابتدایی آشنایی با انواع آینها و کاربرد آنها

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی آیاتی که دارای تنوین هستند –قرآن پایه سوم ابتدایی

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس عیادت

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس روز دهم

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس بهترین تصمیم

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی نور و مشاهده اجسام – (علوم) پایه سوم ابتدایی

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی پایه سوم ابتدایی تمرین تشدید

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی بچه های طبیعت

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی پایه ی سوم ابتدایی آموزش قرآن کریم

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی علوم سوم ابتدایی نیازهای جانوران

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی علوم تجربی پایه سوم ابتدایی ویژگی وکاربرد آیینه ها

۳۰,۰۰۰ تومان
0