×

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان انگلیسی دوازدهم درس سوم بخش –Vocabulary

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان انگلیسی دوازدهم درس سوم بخش – reading

۱۵,۰۰۰ تومان

  دانلود طرح درس روزانه ملی زبان انگلیسی دوازدهم درس سوم بخش  passive voice – ماضی بعید

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان انگلیسی دوازدهم درس سوم بخش Grammar past perfect tense

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان انگلیسی دوازدهم درس دوم بخش Vocabulary

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان انگلیسی دوازدهم درس دوم بخش reading

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان انگلیسی دوازدهم درس دوم بخش  واژگان who -who(m)- which- that

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان انگلیسی دوازدهم درس دوم بخش جمله شرطی نوع دوGrammar

۱۵,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس روزانه ملی زبان انگلیسی دوازدهم درس اول بخش writting

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان انگلیسی دوازدهم درس اول بخش Vocabulary

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان انگلیسی دوازدهم درس اول بخش reading

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان انگلیسی دوازدهم درس  درس اول بخش Active – Passive

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان انگلیسی دوازدهم درس  درس اول بخش Tag questions

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان انگلیسی دوازدهم درس سومRenewable Energy

۱۵,۰۰۰ تومان

Look it Up دانلود طرح درس روزانه ملی زبان انگلیسی دوازدهم Vision 3 درس دوم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان انگلیسی دوازدهم  شامل ۱۳ طرح درس 

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان انگلیسی دوازدهم sense of appreciation

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی طراحی و دوخت کار پایه یازدهم موضوع: الگوسازی به روش حجمی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی کارگاه نوآوری و کارآفرینی پایه دوازدهم موضوع: حل خلاقانه مسئله ها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی دوزنده پایه دوازدهم موضوع: رسم الگوی شومیز زنانه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نرم افزار افتر افکت پایه دوازدهم موضوع: آشنایی با نرم افزار افتر افکت

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی شهروند الکترونیک پایه دوازدهم موضوع: توانایی کار با ویندوز

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی طرح درس چهار گوش پایه دوازدهم موضوع: شناخت اشکال هندسی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پریمیرپایه دوازدهم موضوع: نرم افزار پریمیر

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی اکسس پایه دوازدهم موضوع: نرم افزار اکسس

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی شهروند الکتریکی پایه دوازدهم موضوع: آشنایی با تنوع کامپیوتر ها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نرم افزار ورد پایه دوازدهم موضوع: آشنایی با نرم افزار ورد

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پرورش مهارتهای پایه دوازدهم موضوع : عاطفی و اجتماعی کودک

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی دانش فنی تخصصی پایه دوازدهم موضوع : کاربرد روانشناسی در آموزش و پرورش کودک

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی توانایی مدلسازی پایه دوازدهم موضوع : الگوسازی به روش حجمی

۱۵,۰۰۰ تومان
0