×

دانلود درس پژوهی فارسی اول ابتدایی تدریس ای یـ ی ای

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه دوم اشکال هندسی

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی علوم اول ابتدایی فایده های گیاهان

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی علوم اول ابتدایی درس حرکت زندگی با کدام یک آسان تر است؟

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی قران پایه اول دبستان سوره ی کوثر

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی علوم اول ابتدایی محیط اطراف ما

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی دوم ابتدایی ضرب اعدادیک رقمی

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی قرآن پایه دوم ابتدایی اسراف نکنید

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی قران پایه اول دبستان سوره فلق

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی علوم اول ابتدایی آهنربا

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی قران پایه اول ابتدایی مصوت کشیده او و ای

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی پایه اول ابتدایی آموزش پیام قرانی ((وَ ثِیابَکَ فَطَهٌر))

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی آشنایی با اشکال هندسی و ویژگی آنها

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی بخوانیم و بنویسیم پایه دوم درس خدای مهربان

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی درس حل مسئله پایه اول

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه اول دبستان درس تفریق

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی اول ابتدایی حروف نویسی اعداد

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی مقایسه ی اعداد

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی اول ابتدایی درس اندازه

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی اشکال هندسی

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی لوحه سوم

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی تدریس عدد۳

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی درس خط باز و بسته

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی اول ابتدایی تقارن

۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم بوسیله نقش والدین در تکالیف دانش آموزان در پیشرفت تحصیلی آنها موثر باشم ؟

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی علوم اول ابتدایی موضوع : از گذشته تا آینده

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تربیت بدنی اول ابتدایی موضوع : طرز صحیح راه رفتن و تقویت نظم و انضباط

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی قرآن اول ابتدایی موضوع : تلاوت سوره ناس

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی ریاضی چهارم ابتدایی فصل ۴ درس ۴ موضوع: الگوها

۱۵,۰۰۰ تومان
0