×

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی زبان  یازدهم فنی و حرفه ای درس دوم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی زبان  یازدهم فنی و حرفه ای درس اول

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی زبان دهم فنی و حرفه ای درس دوم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی زبان دهم فنی و حرفه ای درس اول گرامر

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی زبان دهم فنی و حرفه ای درس اول 

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی و نگارش ۳ فنی و حرفه ای

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی و نگارش ۲ فنی و حرفه ای

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی و نگارش ۱ فنی و حرفه ای 

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی ابریشم دوز- دوخت های مقدماتی

۱۵,۰۰۰ تومان
0