×

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان نهم perspect 3 درس  ششم Health and Injuries

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان نهم perspect 3 درس  پنجم Media

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان نهم perspect 3 درس  چهارم Services

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان نهم perspect 3 درس سوم Festivals and Ceremonies

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان نهم perspect 3 درس دوم Travel

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان نهم perspect 3 درس اول Personality  Lesson1

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان انگلیسی هشتم درس هفتم My Hobbies

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان انگلیسی هشتم درس ششم My Village

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان هشتم درس پنجم My City

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان هشتم درس چهارم My Health

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان هشتم درس سوم My Abilities

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان هشتم درس دوم My week

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان هشتم درس اول My Nationality

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود پک طرح درس روزانه ملی زبان هشتم شامل ۷ طرح درس

۷۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان هفتم درس هشتم my Favorite Food

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان هفتم درس هفتم my Address

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان هفتم درس ششم my House 

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان هفتم درس پنجم my Appearance

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان هفتم درس چهارم my family

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان هفتم درس سوم my Age

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان هفتم درس دوم my Classmates

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان هفتم درس اول my name

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود پک طرح درس روزانه ملی زبان هفتم شامل ۸ طرح درس

۸۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی زبان  یازدهم فنی و حرفه ای درس دوم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی زبان  یازدهم فنی و حرفه ای درس اول

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی زبان دهم فنی و حرفه ای درس دوم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی زبان دهم فنی و حرفه ای درس دوم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی زبان دهم فنی و حرفه ای درس اول گرامر

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی زبان دهم فنی و حرفه ای درس اول 

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی و نگارش ۳ فنی و حرفه ای

۱۵,۰۰۰ تومان
0