×

دانلود طرح درس سالانه تفکر و سواد رسانه ای دهم 

۱۶,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه شیمی ۱ دهم 

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه فیزیک پایه یازدهم رشته  ریاضی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه فیزیک پایه دهم رشته ریاضی 

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه زبان انگلیسی دهم vision 1

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه کارگاه کارآفرینی و تولید دهم 

۱۶,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه  هندسه ۱ دهم 

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه  هنر دهم و یازدهم 

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه  تربیت بدنی دهم یازدهم دوازدهم  

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود فایل طرح درس سالانه ریاضی دهم مشترک

۱۵,۰۰۰ تومان

طرح درس سالانه عربی دهم ۱ پایۀ دهم مشترک تجربی و ریاضی

۱۵,۰۰۰ تومان

طرح درس سالانه جغرافیا دهم ۱ پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود سالانه ملی فارسی دهم متوسطه دوم

۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه نگارش ۱ پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه شاخۀ نظری کلیۀرشته ها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه دین وزندگی دهم ریاضی فیزیک

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه آمادگی دفاعی دهم۱۴۰۲

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس های سالانه از ابتدایی تا دبیرستان (کامل )

رایگان
0