×

دانلود طرح درس سالانه  علوم و فنون ۱ دهم 

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه تفکر و سواد رسانه ای دهم 

۱۶,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه تاریخ ۱ (ایران و جهان باستان) پایه دهم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه زبان انگلیسی دهم vision 1

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه کارگاه کارآفرینی و تولید دهم 

۱۶,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه  هنر دهم و یازدهم 

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه  تربیت بدنی دهم یازدهم دوازدهم  

۱۵,۰۰۰ تومان

طرح درس سالانه عربی دهم ۱ پایۀ دهم رشته انسانی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه منطق دهم ۱ پایۀ دهم

۱۵,۰۰۰ تومان

طرح درس سالانه جغرافیا دهم ۱ پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود سالانه ملی فارسی دهم متوسطه دوم

۲۵,۰۰۰ تومان

طرح درس سالانه علوم و فنون دهم ۱ پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه 

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه نگارش ۱ پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه شاخۀ نظری کلیۀرشته ها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه دین وزندگی دهم انسانی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه جامعه شناسی دهم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه اقتصاد 

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه آمادگی دفاعی دهم۱۴۰۲

۱۵,۰۰۰ تومان

طرح درس سالانه ریاضی دهم انسانی 

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس های سالانه از ابتدایی تا دبیرستان (کامل )

رایگان
0