×

دانلود طرح درس سالانه  سلامت و بهداشت دوازدهم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه  مدیریت خانواده و سبک زندگی (پسران) دوازدهم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه  مدیریت خانواده و سبک زندگی (دختران) دوازدهم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه هویت اجتماعی دوازدهم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه  دین و زندگی  ۲ یازدهم رشته فنی و حرفه ای و کاردانش 

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه  دین و زندگی  ۲ یازدهم رشته ریاضی تجربی کاردانش

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه  دین و زندگی ۳ دوازدهم  رشته کاردانش

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه  دین و زندگی ۳ دوازدهم  رشته ریاضی + رشته تجربی + رشته کاردانش

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی زبان دهم فنی و حرفه ای درس دوم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه زبان انگلیسی یازدهم فنی و حرفه ای

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه زبان انگلیسی دهم فنی و حرفه ای

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه تفکر و سواد رسانه ای دهم 

۱۶,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه انسان و محیط زیست یازدهم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه زیست شناسی دهم فنی و حرفه ای 

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه فارسی و نگارش (۳)

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه فارسی و نگارش (۲)

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه شیمی دهم و یازدهم فنی و حرفه ای 

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه فارسی و نگارش (۱)

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه کارگاه کارآفرینی و تولید دهم 

۱۶,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه  هنر دهم و یازدهم 

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه  تربیت بدنی دهم یازدهم دوازدهم  

۱۵,۰۰۰ تومان

طرح درس سالانه جغرافیا دهم ۱ پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه مدیریت تولید 

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه دین و زندگی دهم مشترک فنی و حرفه ای

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه آمادگی دفاعی دهم۱۴۰۲

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه ابریشم دوزی

۱۵,۰۰۰ تومان
0