×

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه چهارم موضوع :آمادگی جسمانی (سرعت)

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه پنجم موضوع :والیبال      

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه هشتم موضوع :اموزش پنجه 

۲۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه ابتدایی موضوع :آموزشی پنجه ی والیبال

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه ابتدایی موضوع : آموزش پنجه                                   

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه ششم ابتدایی موضوع : سرویس ساده  والیبال    

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه ابتدایی موضوع :پنجه ی بالای سر در والیبال                                

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس روزانه تربیت بدنی پایه ششم موضوع :پنجه به دیوار

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه هشتم موضوع :پنجه ی بالای سر در والیبال   

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه هشتم موضوع :سرویس ساده  والیبال

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه ششم موضوع :پاس دو دست بالای سر

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه چهارم موضوع :طناب وچگونگی اجرای طناب ساده

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه چهارم موضوع :چگونگی اجرای طناب پایه

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه چهارم موضوع :چگونگی اجرای طناب پروانه

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه پنجم موضوع :آموزش ارسال توپ به صورت پنجه

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه پنجم موضوع :آموزش ضربه بک هند

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه پنجم موضوع :آموزش بال هندینگ

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه پنجم موضوع :آموزش اسمش فورهند

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه پنجم موضوع :آموزش سرویس ساده فورهند

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه پنجم موضوع :سرویس تنیس

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه پنجم موضوع :آموزش فورهند

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه پنجم موضوع :راکت گیری

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه ششم موضوع :دومیدانی

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه پنجم موضوع :آموزش سرویس ساده بک هند

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه ابتدایی موضوع :مهارت پاس پنجه

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه سوم موضوع :فاکتور سرعت

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه پنجم موضوع :سه گام بستکبال

۱۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه ششم موضوع :پاس یک دست زمینی

۱۰,۰۰۰ تومان

  دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه یازدهم موضوع :آموزش دریبل

۱۰,۰۰۰ تومان

  دانلود طرح درس  روزانه تربیت بدنی پایه ششم موضوع :پاس سینه بسکتبال

۱۰,۰۰۰ تومان
0