×

چگونه توانستم با ترغیب همکارانم در استفاده از روش تدریس مبتنی بر فناوری اطلاعات ( IT ) اختلالات یادگیری دیسلکسی مریم را حل کنم؟

۱۰,۰۰۰ تومان

چگونه با با نشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه ، علاقه دانش آموزان را به درس و مدرسه علاقمند کردم.

۱۰,۰۰۰ تومان

چگونه توانستم کلاس درسم را با نشاط ساخته و در تحقق ایجاد مدرسه زندگی کوشا باشم؟

۱۰,۰۰۰ تومان

چگونه توانستم با ارائه راهکار های جذاب و بهسازی چمن و وضعیت ظاهری مجتمع ورزشی ….دانش آموزان را به شرکت در فعالیت های ورزشی مجتمع ترغیب نمایم ؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم بوسیله تفکر خلاقانه و مدیریت رفتار کنترل دانش آموز بیش فعالم را به دست بگیرم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را به درس علوم تجربی و کار گروهی تشویق نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموزان را به خواندن قرآن تشویق نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم بوسیله روش تدریس ایفای نقش و نمایش درس فلسفه را برای دانش آموزان جذاب نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم رفتار های نامتعارف و استفاده از الفاظ ناشایست را در تعدادی از دانش آموزان آموزشگاهم بهبود بخشم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموزان مخصوصا دانش آموز معلولم را به شرکت در نماز جماعت علاقه مند نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموزان پایه … را به کمک آموزگار مربوطه به استفاده از کامپیوتر علاقه مند نموده و درس کار و فناوری را برایشان جذاب تر کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم مشکل عدم کنترل ادرار را در دانش آموزم برطرف نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه …. را به شرکت در گروه سرود ترغیب نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم نقش مدرسه را در بالا بردن سطح سلامت روان در دانش آموزان پر رنگ تر و پر بار تر نمایم؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم با جذاب سازی کلاس و منسوخ نمودن روش های تدریس سنتی دانش آموزان را به درس زیست شناسی علاقه مند نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم به کمک آموزش دانش آموز محور مبتنی بر نیاز دانش آموزان کلاس … را به درس زیست شناسی و مفاهیم آن علاقه مند نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم در مدرسه شبانه روزی برای دانش آموزان خوابگاهی انگیزه بیشتری در درس زبان انگلیسی ایجاد کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم به کمک روش های نوین تدریس (اکتشافی و فعال ) دانش آموزان پایه …. را به درس ریاضیات علاقه مند نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم با جذاب ساختن کلاس و ارائه راهکار های کاربردی دانش آموزان پایه را در یادگیری مفاهیم درس زبان انگلیسی یاری دهم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم مشکلات دانش آموز دو زبانه ام زینب را در ادای صحیح کلمات، نحوه برقراری ارتباط صحیح و درک موقعیت مکانی مدرسه برطرف نمایم؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم اضطراب و دلهره سارا را در درس علوم تجربی برطرف سازم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموزم نرگس …. را به درس دین و زندگی علاقه مند ساخته و مسائل دینی را در او نهادینه سازم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم با ترغیب همکارانم در استفاده از روش تدریس مبتنی بر فناوری اطلاعات ( IT ) اختلالات یادگیری دیسلکسی مریم را حل کنم؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه با با نشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه ، علاقه دانش آموزان را به درس و مدرسه علاقمند کردم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم کلاس درسم را با نشاط ساخته و در تحقق ایجاد مدرسه زندگی کوشا باشم؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم با ارائه راهکار های جذاب و بهسازی چمن و وضعیت ظاهری مجتمع ورزشی ….دانش آموزان را به شرکت در فعالیت های ورزشی مجتمع ترغیب نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم بوسیله تفکر خلاقانه و مدیریت رفتار کنترل دانش آموز بیش فعالم را به دست بگیرم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه ….را به درس علوم تجربی و کار گروهی تشویق نمایم؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموزان را به خواندن قرآن تشویق نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم بوسیله روش تدریس ایفای نقش و نمایش درس فلسفه را برای دانش آموزان جذاب نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم رفتار های نامتعارف و استفاده از الفاظ ناشایست را در تعدادی از دانش آموزان آموزشگاهم بهبود بخشم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموزان مخصوصا دانش آموز معلولم را به شرکت در نماز جماعت علاقه مند نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموزان پایه … را به کمک آموزگار مربوطه به استفاده از کامپیوتر علاقه مند نموده و درس کار و فناوری را برایشان جذاب تر کنم؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم مشکل عدم کنترل ادرار را در دانش آموزم برطرف نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه …. را به شرکت در گروه سرود ترغیب نمایم؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم نقش مدرسه را در بالا بردن سطح سلامت روان در دانش آموزان پر رنگ تر و پر بار تر نمایم؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم نقش مدرسه را در بالا بردن سطح سلامت روان در دانش آموزان پر رنگ تر و پر بار تر نمایم؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم با جذاب سازی کلاس و منسوخ نمودن روش های تدریس سنتی دانش آموزان را به درس زیست شناسی علاقه مند نمایم ؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم به کمک آموزش دانش آموز محور مبتنی بر نیاز دانش آموزان کلاس … را به درس زیست شناسی و مفاهیم آن علاقه مند نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم در مدرسه شبانه روزی برای دانش آموزان خوابگاهی انگیزه بیشتری در درس زبان انگلیسی ایجاد کنم؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم به کمک روش های نوین تدریس (اکتشافی و فعال ) دانش آموزان پایه …. را به درس ریاضیات علاقه مند نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم با جذاب ساختن کلاس و ارائه راهکار های کاربردی دانش آموزان پایه …را در یادگیری مفاهیم درس زبان انگلیسی یاری دهم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم مشکلات دانش آموز دو زبانه ام زینب را در ادای صحیح کلمات، نحوه برقراری ارتباط صحیح و درک موقعیت مکانی مدرسه برطرف نمایم؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم اضطراب و دلهره سارا را در درس علوم تجربی برطرف سازم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموزم نرگس …. را به درس دین و زندگی علاقه مند ساخته و مسائل دینی را در او نهادینه سازم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم کاربرد و تجلی اخلاق را که از مباحث مهم ادبیات تعلیمی است به دانش آموزان پایه … آموزشگاه ….. بیاموزم؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموزان …. را به پوشیدن چادر تشویق و ترغیب کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم بوسیله راهکار های مدرسه محور از افت تحصیلی دانش آموزانم در درس زبان و ادبیات فارسی جلوگیری نمایم؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم تربیت دینی را در دانش آموزان کلاسم تقویت نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموزان پایه …آموزشگاه را به درس تعلیمات اجتماعی علاقه مند سازم؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم انجمن اولیاء و مربیان را پربار ساخته و سطح آگاهی اولیاء را درباره انجمن بالا ببرم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم به کمک مدیریت تماشای تلویزیون با همکاری اولیاء کیفیت آموزشی و درسی دانش آموزان را بالا ببرم؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم با ارائه راهکار های جذب توجه و تمرکز دانش آموزان را در ساعت ریاضی تقویت نمایم؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم به کمک آموزش فرایض دینی و تربیت اسلامی دانش آموزان زمینه را برای انحراف آنها از بین بردم؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم مشکل نگارش (انشا) دانش آموزانم را در کلاس … ابتدایی برطرف کنم؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم مشکل بی انضباطی و عدم تمرکز علیرضا دانش آموز بیش فعال پایه … را برطرف نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموزان را به رعایت بهداشت فردی علاقمند نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم نمره مستمر و پایانی هنر جویان هنرستان خود را افزایش دهم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم به کمک تکنیک های خلاقیت, وضعیت درس علوم زیست و بهداشت را بهبود بخشم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان پایه هشتم را با استفاده از وسایل الکترونیکی به درس ریاضی علاقمند کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم با برگزاری کلاس های مهارت های زندگی و تبیین موضوع در بالا بردن سطح بهداشت و سلامت روان دانش آموزان سهمی داشته باشم؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را با رشته فنی کامپیوتر و بازار کار آینده این رشته آشنا و علاقه مند به ادامه تحصیل نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم بوسیله رویکرد پژوهش محور زمینه ایجاد اصول مطالعه صحیح را در دانش آموزانم فراهم آورده و به پیشرفت تحصیلی آنها کمک نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل اقدام پژوهی چگونگی دانش آموزانم را به مطالعه سبک زندگی شهدا علاقمند کردم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم مشکل اضافه وزن یکی از دانش آموزانم را برطرف نمایم؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم اضطراب و ترس دانش آموز پایه دوم را از بین برده و مصرف قرص آرامبخش را در وی متوقف سازم ؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم تاثیر طرح همیار معلم را بر دانش آموزان پایه … دبیرستان

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه می توانم ناهنجاریهای رفتاری (یکتا) دانش آموز طلاقم را کاهش یا از بین ببرم؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم تعداد غائبین مدرسه را به کمک ایجاد مدرسه شاد و بانشاط و تدوین آیین نامه انضباطی کاهش دهم ؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم به کمک راهکار های جذاب و مدرسه محور فرهنگ پژوهشگری و علم آموزی را در دانش آموزانم نهادینه سازم؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموزان کلاس … را به حفظ جزء سی ام قرآن علاقه مند نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم همکاران مدرسه را به درس پژوهی علاقه مند سازم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم مشکل دزدی وسایل دیگران توسط یکی از دانش آموزان را کاهش دهم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم فرهنگ مصرف شیر را در دانش آموزان و خانواده ها افزایش دهم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم مصرف خوراکی دانش آموزان را کنترل نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونگی توانستم میزان علاقه دانش آموزان پایه هشتم را به درس زبان انگلیسی بیشتر نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم مهارت روخوانی را در دانش آموز پایه دوم ابتدایی تقویم نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم میزان علاقه مندی دانش آموزان کلاس ششم را به ریاضی افزایش دهم .

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم آموزه های دینی را در دانش آموزان تقویت نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم هویت ملی-اسلامی دانش آموزانم را با بکارگیری از آیات قرآنی و منشور حقوق بشر کورش در درس مطالعات اجتماعی تقویت کنم؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم اختلالات رفتاری دانش آموزم را در زنگ ورزش برطرف نمایم؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم مشکل کمرویی دانش آموز پایه چهارم آموزشگاهم را اصلاح نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم علاقه و انگیزه دانش آموزانم را در درس انشا تقویت نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم علاقه مندی دانش آموزانم را به درس مطالعات اجتماعی نهادینه سازم؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموزانم را به انجام کار گروهی و به دست آوردن مهارت عملی در دروس حرفه وفن تشویق نمایم

رایگان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموزان متوسطه را به درس قرآن علاقه مند کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم افت تحصیلی را در دانش آموزان پایه چهارم از بین برده و آنهارا به درس و مدرسه علاقه مند سازم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم مشکلات دانش آموزم فائزه را در درس زبان فارسی برطرف نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموزانم را به درس جمله سازی که زمینه انشا نویسی است علاقه مند سازم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم نظم دانش آموزان پایه اول را تقویت کرده و بهبود بخشم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم نگرش نادرست دانش آموزان دبیرستان دخترانه را نسبت به فرهنگ مد گرایی تغییردهم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم مشکل انزوا طلبی و گوشه گیری یکی از دانش آموزانم را برطرف نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم خلاقیت دانش آموزان کلاس پنجم را پرورش دهم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموز امیر حسین را در غلبه بر مشکل لکنت زبانش یاری کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموزان پایه پنجم را به درس تاریخ علاقه مند سازم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم مشکلات اخلاقی رفتاری زهرا دانش آموز سال دوم را برطرف نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم زهرا دانش آموز آموزشگاه را به درس ادبیات و زبان فارسی علاقه مند نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم رفتار های نامطلوب علی دانش آموز کلاس ششم را برطرف نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را به درس عربی علاقه مند سازم

۱۰,۰۰۰ تومان
0