×

دانلود طرح درس فرم ج ساخت گرایی تربیت بدنی پایه اول ابتدایی موضوع:فاکتور آمادگی جسمانی

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس فرم ج ساخت گرایی تربیت بدنی پایه هشتم موضوع:درس والیبال

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس فرم ج ساخت گرایی تربیت بدنی پایه اول ابتدایی موضوع:آموزش طناب زیگزاگ

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس فرم ج ساخت گرایی تربیت بدنی پایه اول ابتدایی موضوع:آموزش طناب زیگزاگ

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس فرم ج ساخت گرایی تربیت بدنی پایه اول ابتدایی موضوع:پرتاب یک دستی توپ از بالای سر

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس فرم ج ساخت گرایی تربیت بدنی پایه اول ابتدایی موضوع:(پرتاب یک دستی) پرتاب از بالا

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس فرم ج ساخت گرایی تربیت بدنی پایه هفتم موضوع:پاس دو دست بالای سر

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس فرم ج ساخت گرایی تربیت بدنی پایه چهارم موضوع:پای یک دست و دریافت توپ

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس فرم ج ساخت گرایی تربیت بدنی پایه هفتم موضوع:پاس یکدستی

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس فرم ج ساخت گرایی تربیت بدنی پایه نهم موضوع:پاس یک دست سینه

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس فرم ج ساخت گرایی تربیت بدنی پایه هفتم موضوع:پاس یک دست ( بیسبالی )

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس فرم ج ساخت گرایی تربیت بدنی پایه هشتم موضوع:پاس و دریافت سینه در هندبال

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس فرم ج ساخت گرایی تربیت بدنی پایه نهم موضوع:پاس و دریافت سینه در هندبال

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس فرم ج ساخت گرایی تربیت بدنی پایه هفتم ابتدایی موضوع:بسکتبال

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس فرم ج ساخت گرایی تربیت بدنی پایه هفتم ابتدایی موضوع:پاس سینه به سینه

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس فرم ج ساخت گرایی تربیت بدنی پایه نهم ابتدایی موضوع:پاس ساعد

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس فرم ج ساخت گرایی تربیت بدنی پایه هفتم موضوع:پاس زمینی بسکتبال

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس فرم ج ساخت گرایی تربیت بدنی پایه نهم ابتدایی موضوع: پاس یک دست بالای سر

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس فرم ج ساخت گرایی تربیت بدنی پایه اول ابتدایی موضوع: آموزش به‌پهلودویدن

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس فرم ج ساخت گرایی تربیت بدنی پایه پنجم ابتدایی موضوع: بکهند

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس فرم ج ساخت گرایی تربیت بدنی پایه هفتم ابتدایی موضوع: بسکتبال

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس فرم ج ساخت گرایی تربیت بدنی پایه هشتم ابتدایی موضوع: درس والیبال

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس فرم ج ساخت گرایی تربیت بدنی پایه چهارم ابتدایی موضوع: طناب ساده   

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود نمونه انجام شده طرح درس شهید همت

۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود فرم خام و نگارش طرح شهید همت؛ آموزگاران دورۀ ابتدایی

رایگان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس فرم ج ساخت گرایی تربیت بدنی پایه چهارم موضوع: انواع طناب

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس فرم ج ساخت گرایی تربیت بدنی پایه پنجم موضوع: استقامت قلبی – عروقی  

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس فرم ج ساخت گرایی تربیت بدنی پایه هشتم موضوع: اموزش پنجه  

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس فرم ج ساخت گرایی تربیت بدنی پایه هشتم موضوع : آبشار زدن (اسپک) ۱ با تاکید بر سه گام

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس فرم ج ساخت گرایی تربیت بدنی پایه نهم موضوع :دریبل ساکن در بسکتبال

۲۰,۰۰۰ تومان
0